ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത | kerala weather update | Aleutian Islandskerala climate replace സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യെല്ലോ …

Related Posts

6 thoughts on “ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത | kerala weather update | Aleutian Islands

  1. കാലവസ്ഥക്കാർ പറയുന്നതല്ലാതെ മഴയെ കാണാറില്ലലോ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *