వారెవ్వా.. గాలితో ఏం తయారుచేశాడో చూడండి | Jordar News | hmtvవారెవ్వా.. గాలితో ఏం తయారుచేశాడో చూడండి | Jordar Information | hmtv #JordarNews #hmtv ▻ Watch hmtv Reside : …

Related Posts

22 thoughts on “వారెవ్వా.. గాలితో ఏం తయారుచేశాడో చూడండి | Jordar News | hmtv

  1. ఇలాంటివి చెప్పేటప్పుడు సదరంగా చెప్పు.ఇతని వెటకారం మరీ ఓవర్ అవుతుంది కాస్త మంచివారిని నియమించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *